{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z11c - 241 Zadania e Twierdzenie Nortona i zasada...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 241 e) Twierdzenie Nortona i zasada superpozycji – wyznaczenie warto ś ci pr ą du zwarcia: ) 2 2 ( 5 5 20 ' j j j I z - = - - = A, ) 1 1 ( 5 5 10 ' ' j j I z + - = + - = A, 4 ' ' ' = z I A, ) 1 5 ( ' ' ' ' ' ' j I I I I z z z z - = + + = A. Admitancja wewn ę trzna i szukana warto ść pr ą du (wg schematów obok) : 2 , 0 = w Y S, ) 5 , 0 5 , 2 ( j I - = A. Zad. 11-5. Oblicz warto ś ci symboliczne pr ą dów gal ę ziowych w przedstawionym obwodzie pr ą du sinusoidalnego. Sporz ą d ź bilans mocy obwodu. Uwaga . Gal ąź 4. (z pr ą dem I 4 ) jest utworzona przez idealne ź ródlo napi ę ciowe. Wobec tego pr ą d I 3 mo ż na obliczy ć od razu i wyl ą czy ć z analizy, sprowadzaj ą c obwód do prostszej postaci (dol ą czenie równolegle gal ę zi 3. do gal ę zi 4. stanowi dla pozostalej cz ęś ci obwodu tzw. pol ą czenie nieistotne). Nast ę pnie, mo ż na zamieni ć rzeczywiste ź ródla pr ą dowe na napi ę ciowe, otrzymuj ą c w efekcie obwód nierozgal ę ziony. Obliczenie pr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ep19z11c - 241 Zadania e Twierdzenie Nortona i zasada...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online