ep19z12a - 243 Zadania 12 OBWODY PRDU SINUSOIDALNEGO ZE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 243 12. OBWODY PR Ą DU SINUSOIDALNEGO ZE SPRZ ĘŻ ENIAMI MAGNETYCZNYMI Zad. 12-1. Okre ś l wskazanie woltomierza w danym ukladzie pr ą du sinusoidalnego (woltomierz, jak zwykle, traktuje si ę jako idealny, tzn. niepobieraj ą cy pr ą du). a) Rozwi ą zanie : - w gal ę zi z woltomierzem nie plynie pr ą d, wi ę c 50 ) 50 20 ( 40 2 2 = - + = Z , 2 50 100 = = I A; - przyjmuj ą c 2 = = I I A otrzymuje si ę : 80 2 10 2 50 j j j U V - = + - = V, 80 = V U V. b) Odpowied ź : 120 = V U V. c) Rozwi ą zanie : 50 = Z , 2 = I A; zal. 2 = = I I A, 60 2 10 2 20 j j j U V = + = V, 60 = V U V. d) Odpowied ź : 20 = V U V. e) Rozwi ą zanie : 30 10 2 30 20 = - + = X , 50 = Z , 2 = I A; zal. 2 = = I I A, 40 2 10 2 30 j j j U V = - = V, 40 = V U V. f) Odpowied ź : 20 = V U V. 100 V U V U V j 10 V j 20 j 30 j 50 40 60 I 100 V U V U V j 10 V j 20 j 30 j 50 40 60 I I 100 V U V U V j 10 V j 20 j 30 j 50 40 60 100 V U V U V j 10 V j 20 j 30 40 60 I j 50 I 100 V U V U V j 10 V j 30 j 20 j 50 40 60 I 100 V U V U V j 10 V j 20 j 30 j 50 40 60
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 244 Zad. 12-2. Okre ś l wskazania przyrz ą dów w przedstawionym ukladzie odbiornika jednofazowego. Narysuj wykres wskazowy przyjmuj ą c I = I . Sporz ą d ź bilans mocy. Dane: U = 120 V, R 1 = X L 1 = X M = X C = 10 , R 2 = X L 2 = 20 . a) Schemat zast ę pczy obwodu po eliminacji sprz ęż enia magnetycznego (i odl ą czeniu mierników): C C jX Z - = , M M jX Z = , ) ( 1 1 1 1 M L M L X X j R Z Z Z + + = + = ) ( 2 2 2 2 M L M L X X j R Z Z Z + + = + = Obliczenia : ° 2245 + = 4 , 63 1 36 , 22 20 10 j e j Z ( ), ° 2245 + = 3 , 56 2 06 , 36 30 20 j e j Z ( ), ° - = - = 90 10 10 j C e j Z ( ), ° 2245 + = + = 45 2 3 28 , 28 20 20 j C e j Z Z Z ( ), ° 2245 + = + = 1 , 53 3 1 50 40 30 j e j Z Z Z ( ), 50 = Z , 30 Re = = Z R ; 36 , 22 1 2245 Z , 06 , 36 2 2245 Z , 28 , 28 3 2245 Z , 10 = C Z , 4 , 2 = = Z U I A; 173 2 2245 = I R P W; 7 , 53 1 1 2245 = I Z U V , 5 , 86 2 2 2245 = I Z U V , 24 = = I Z U C C V , 9 , 67 3 3 2245 = I Z U V ; do wykresu wskazowego i bilansu mocy –
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

ep19z12a - 243 Zadania 12 OBWODY PRDU SINUSOIDALNEGO ZE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online