ep19z12b - 249 Zadania c) U1 V1 Odpowied: U1 P I I I1 A1 A...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 249 c) Odpowied ź : 97 , 16 2245 I A; 12 1 = I A; 37 , 5 2 2245 I A; 3 , 221 1 2245 U V; 7 , 169 2245 C U V; 2016 = P W; VA. ) 288 2016 ( j S S odb gen + = = = Zad. 12-4. Stosuj ą c metod ę oczkow ą oblicz warto ś ci symboliczne pr ą dów gal ę ziowych w przed- stawionym obwodzie pr ą du sinusoidalnego. Obwód zast ę pczy : Impedancje wlasne oraz wzajemne, wyznaczone tak dla jednego, jak dla drugiego obwodu, s ą oczywi ś cie identyczne. Równanie obwodu w postaci liczbowej (jednostki: [ Z .. ] = 1 , [ I .. ] = 1 A, [ E .. ] = 1 V ) i jego rozwi ą zanie s ą nast ę puj ą ce: = - - - 100 100 20 20 20 20 10 2 1 j I I j j j o o , I o 1 = 0, I o 2 = j 5 A . Warto ś ci symboliczne pr ą dów gal ę ziowych : I 1 = 0, I 2 = I 3 = j 5 A. Poprawno ść wyniku latwo potwierdzi ć porównuj ą c warto ś ci napi ę cia generatorowego gal ę zi 1. z napi ę ciem odbiornikowym gal ę zi 3.: 200 5 20 100 . 1 = - = j j U gen V ; 200 5 40 . 3 = - = j j U odb V . Zad. 12-5. Dobierz tak ą warto ść impedancji Z , aby wydzielala si ę w niej najwi ę ksza moc czynna. Oblicz pr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z12b - 249 Zadania c) U1 V1 Odpowied: U1 P I I I1 A1 A...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online