ep19z13c - Zadania 261 Zad. 13-4. Korzystaj c z wykresu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 261 Zad. 13-4. Korzystaj c z wykresu wskazowego, okre l wskazania przyrz dw przyl czonych do danego odbiornika trjfazowego, zasilanego napi ciem 3 230/400 V (do oblicze przyjmij: U f = 231 V i U = 400 V ). a) Dane: 5 , 115 = R , 200 = = C L X X . Obliczenia do wykresu wskazowego : 231 200 5 , 115 2 2 23 2245 + = Z , = 23 arc o 60 5 , 115 200 tg 2245 ; 463 , 3 5 , 115 400 . 12 2245 = a I A, 2 200 400 . 12 = = b I A, 732 , 1 231 400 23 2245 = I A. Pomocniczy wskaz: 12 . 12 . 12 I I I b a = + . Wyniki : 73 , 1 23 3 2245 = I I A; wg wykresu wskazowego- 4 2 463 , 3 2 2 . 12 . 12 12 2245 + = + = b a I I I A, A, 4 12 1 = = I I 57 , 5 2 ) 463 , 3 732 , 1 ( 2 2 12 23 2 2245 + + =- = I I I A; 4 1 = A I A; 57 , 5 2 = A I A; 73 , 1 3 = A I A; = W P W ( I 1 i U 13 wskazy prostopadle). b) Dane: 5 , 115 = R , 200 = C X . Odpowied : 4 1 = A I A, 58 , 4 2 = A I A, 1 = AN I A, 462 = W P W....
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z13c - Zadania 261 Zad. 13-4. Korzystaj c z wykresu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online