{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z13c - 261 Zadania Zad 13-4 Korzystajc z wykresu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 261 Zad. 13-4. Korzystaj ą c z wykresu wskazowego, okre ś l wskazania przyrz ą dów przyl ą czonych do danego odbiornika trójfazowego, zasilanego napi ę ciem 3 × 230/400 V (do oblicze ń przyjmij: U f = 231 V i U = 400 V ). a) Dane: 5 , 115 = R , 200 = = C L X X . Obliczenia do wykresu wskazowego : 231 200 5 , 115 2 2 23 2245 + = Z , = 23 ϕ arc o 60 5 , 115 200 tg 2245 ; 463 , 3 5 , 115 400 . 12 2245 = a I A, 2 200 400 . 12 = = b I A, 732 , 1 231 400 23 2245 = I A. Pomocniczy wskaz: 12 . 12 . 12 I I I b a = . Wyniki : 73 , 1 23 3 2245 = I I A; wg wykresu wskazowego - 4 2 463 , 3 2 2 . 12 . 12 12 2245 + = + = b a I I I A, A, 4 12 1 = = I I 57 , 5 2 ) 463 , 3 732 , 1 ( 2 2 12 23 2 2245 + + = - = I I I A; 4 1 = A I A; 57 , 5 2 = A I A; 73 , 1 3 = A I A; 0 = W P W ( I 1 i U 13 – wskazy prostopadle). b) Dane: 5 , 115 = R , 200 = C X . Odpowied ź : 4 1 = A I A, 58 , 4 2 = A I A, 1 = AN I A, 462 = W P W. R L I 12. a I 12. b L 1 L 2 L 3 I 1 I 2 I 3 A 2 A 1 A 3 W U 13 R C I 23 U 13 U 23 U 12 I 12. a I 12. b ϕ 23 - I 12 I 23 I 2 I 1 = I 12 R C I 12. a I 12. b L 1 L 2 N I 1 I 2 I N A 2 A 1 A N W U 1 R C I 2 N
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 262 c) Dane: 200 = R , 5 , 115 = = C L X X .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}