{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z13d - 265 Zadania b I1 L1 I 1 R = X L = 231 X C = 400...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 265 b) Dane: 231 = = L X R , 400 = C X . Odpowied ź : 1 1 = A I A, 73 , 1 2 = A I A, 1 3 = A I A, 41 , 1 = AN I A; 5 , 115 = W P W. Zad. 13-7. Korzystaj ą c z wykresu wskazowego, okre ś l wskazania przyrz ą dów przyl ą czonych do danego odbiornika trójfazowego, zasilanego trójprzewodowo napi ę ciem 3 × 400 V. a) Dane: 5 , 115 = R , 200 = = C L X X . Obliczenia do wykresu : 2 200 400 12 = = I A, 231 2 2 2245 + = L RL X R Z , = RL ϕ arc o 60 tg 2245 R X L ; 1 231 3 400 ' ' 3 2 1 2245 = = = I I I A (elementy R , L tworz ą symetryczn ą gwiazd ę ). Wyniki : 1 3 = I A; wg wykresu wskazowego 1 1 = I A, 73 , 1 3 2 2245 = I A; 1 1 = A I A, 73 , 1 2 = A I A, 1 3 = A I A; 4 , 346 2 3 1 400 1 - = - = W P W, 8 , 692 1 3 400 2 2245 = W P W. b) Dane: 5 , 115 = R , 200 = = C L X X . Odpowied ź : 73 , 1 1 = A I A, 1 2 = A I A, 1 3 = A I A, 8 , 692 1 = W P W, 4 , 346 2 - = W P W. I 1 I 2 L 1 L 2 L 3 N I 1 I 2 I 3 I N A 2 A 1 A 3 A N W L U 1 R R I 12 C I 1 I 2 L 1 L 2 L 3 I 1 I 2 I 3 A 2 A 1 A 3 W 1 L U 13 R R I 12 C W 2 U 23 L L R I 1 U 13 U 1 I 2 U 2 I 3 U 3 U 12 U 23 I 12 I 12 I 1 I 2 - I 12 I 1 I 2 L 1 L 2 L 3 I 1 I 2 I 3 A 2 A 1 A 3 W 1 C U 13 R R I 12 L W 2 U 23 C C R
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 266 Zad. 13-8. Okre ś l wskazania przyrz ą dów przyl ą czonych do danego niesymetrycznego odbiornika trójfazowego o ukladzie gwiazdowym, zasilanego trójprzewodowo napi ę ciem 3 × 400 V.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ep19z13d - 265 Zadania b I1 L1 I 1 R = X L = 231 X C = 400...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online