{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep20skorowidz - 269 Elektrotechnika podstawowa LITERATURA[1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 269 LITERATURA [1] Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych , WNT, Warszawa 2001. [2] Cholewicki T.: Elektrotechnika teoretyczna, t. I , WNT, Warszawa 1973. [3] Herman M., Kalesty ń ski A., Widomski L.: Podstawy fizyki dla kandydatów na wy ż sze uczelnie i studentów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. [4] Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki , WNT, Warszawa 1973. [5] Osiowski J.: Teoria obwodów, t. II , WNT, Warszawa 1971. [6] Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, t. I , WNT, Warszawa 2000. [7] Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, t. II , WNT, Warszawa 1998. [8] Rajski C., Teoria obwodów, t. I , WNT, Warszawa 1971. [9] Norma mi ę dzynarodowa IEC 60050-551: 1998 (second edition). Power electronics . [Z1] Bolkowski S., Brociek W., Rawa H.: Teoria obwodów elektrycznych. Zadania. WNT, War- szawa 2004. [Z2] Majerowska Z., Majerowski A.: Elektrotechnika ogólna w zadaniach. PWN, Warszawa 1999.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 270 SKOROWIDZ admitancja 118 admitancja wewn ę trzna ź ródla 135 admitancja zespolona 127 amplituda - harmonicznej przebiegu okresowego 112 - przebiegu sinusoidalnego 111 atom 12, 27 bilans mocy (zasada Tellegena) 45 bilans mocy w obwodzie - pr ą du sinusoidalnego 128 - pr ą du stalego 49 cewka indukcyjna 101 cewki sprz ęż one magnetycznie 103 charakterystyka zewn ę trzna ź ródla 51, 134 charakterystyki rezonansowe 122 ci ę ciwa (gal ąź domykaj ą ca) 63 ci ś nienie elektrostatyczne 40 cz ą steczka dielektryka 27 cz ę stotliwo ść 111 cz ę stotliwo ść rezonansowa 117, 119, 112 dendryt (najwi ę ksze drzewo grafu) 63 diamagnetyki 96 dielektryki 11, 27 dipol elektryczny 28 dipol magnetyczny 93 dipolowy moment magnetyczny 93 dobro ć obwodu rezonansowego 122 domeny magnetyczne 97 dopasowanie odbiornika do ź ródla - poprzez dol ą czenie reaktancji 137 - przy pr ą dzie stalym 51, 52 - za pomoc ą transformatora 139 - ze wzgl ę du na moc czynn ą 135 - ze wzgl ę du na moc pozorn ą 136 dwójnik 43, 115 dwójnik R L C 119, 124, 128 dwójnik zast ę pczy 134, 141 dwójniki równowa ż ne 119 dzielniki napi ę cia i pr ą du sinusoidalnego 134 dzielniki napi ę cia i pr ą du stalego 56 elastancja (odwrotno ść pojemno ś ci) 31 elementy - aktywne i pasywne 14, 43 - gal ę zi pr ą du sinusoidalnego 115 - gal ę zi pr ą du stalego 46 - liniowe i nieliniowe 21, 32, 46, 102 - pr ą dowe 93 energia - pola elektrostatycznego 34 - pola magnetycznego cewek 105 - pr ą du elektrycznego 20 - tracona w czasie ladowania i rozladowania kondensatorów 35 - w obwodzie pr ą du okresowego 112 faza (k ą t fazowy) 111 faza pocz ą tkowa 111 faza ukladu (obwodu) 143 ferromagnetyki 97 gal ąź 44, 62 gal ąź powrotna 145 gal ę zie normalne 65 generator mocy 44 g ę sto ść - energii pola elektrostatycznego 35 - energii pola magnetycznego 106 - ladunków polaryzacji 28 - ladunku elektrycznego 12, 26 - mocy pola przeplywowego 20 - pr ą du elektrycznego 17 graf obwodu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

ep20skorowidz - 269 Elektrotechnika podstawowa LITERATURA[1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online