Anw_VragenRuimteschipAarde

Anw_VragenRuimteschipAarde - Mike van de Pas Toby Tan Joris...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mike van de Pas Toby Tan Joris Klerx
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Deel 1: De aarde en zijn korst Opdracht 1: Maak op de eerste bladzijde van je schrift een tabel met daarin een overzicht van relevante gegevens van de aarde. Denk daarbij aan: diameter, omtrek, massa, gemiddelde zwaartekracht, meest voorkomende elementen, hoogste punt, laagste punt, verdeling land/water, hoogste en laagste gameten, temperaturen. Bedenk zelf minimaal 5 andere relevante gegevens en zoek deze op. Diameter 1,3 .10^4 km Omtrek 40.074 km Massa 5,9742×10 24 kg Meest voorkomende elementen Waterstof, zuurstof Hoogste punt 8,848 km Laagste punt ten opzichte van zeeniveau 11,035 km Verdeling land/water 71% water en 29% land Hoogste temperatuur gemeten 324 K (51 °C) Laagste temperatuur gemeten 215 K (-58 °C) Rotatietijd 23 uur, 56 min, 4 s Afstand tot de Zon 149,6×10 6 km Kleur Blauw/groen Kern ijzer/nikkel Aardoppervlak 510 miljoen km Vragen: 1. Alle materie is opgebouwd uit atomen, de zogenaamde elementen. Wat verwacht jij? Welke elementen komen op aarde het meest voor? Zoek daarna op wat de meest voorkomende elementen zijn op aarde. Komt dit overeen met jou verwachting vooraf? Ik denk waterstof en zuurstof de meest voorkomende elementen zijn omdat ik dat in de opdracht hierboven al heb opgezocht, dus weet ik ook gelijk zeker dat het ook juist is. 2. Geef in het kort een overzicht aan van de levensloop van de aarde vanaf het ontstaan tot nu. 4,6 miljard jaar geleden : begin van de aarde 100 miljoen jaar later : aarde werd een vaste materie 4,5 miljard jaar geleden : ontstaan van de aardkorst door het afkoelen van de aarde 3,5 miljard jaar geleden : ontstaan van de eerste levensvormen 1 miljard jaar geleden de opbouw van de dampkring en het ontstaan van zuurstof en de ontwikkeling van meercellige organismen met celkernen 6-7 miljoen jaar geleden : ontstaan van de eerste mensachtige, de Toumaï NU 3. Leg uit wat men bedoeld met “plaattektoniek”. Plaattektoniek is een wetenschappelijke theorie die de ligging van de continenten en oceanen verklaart, maar ook de structuur van de aarde en de plaats waar aardbevingen en vulkanen ontstaan. De aarde is zo verdeeld in ongeveer negen grote platen en heel veel kleine platen. Deze bewegen onafhankelijk van elkaar en hebben volgens bepaalde theorieën allemaal aan elkaar gelegen maar zijn langzaam aan uiteengeschoven.
Background image of page 2
Door de plaattektoniek ontstaan er ook aardbevingen en vulkanen. 4. Noem enkele gevolgen van deze plaattektoniek en noem enkele gebieden op aarde we deze gevolgen regelmatig waar kunnen nemen. Gevolgen van de plaattektoniek kunnen zijn dat de platen tegen elkaar botsen, van elkaar af schuiven of langs elkaar schuiven. En dit kan weer als gevolg hebben dat er aardbevingen ontstaan of vulkanen. Dit zijn meestal grote rampen en er zijn een paar voorbeelden te zien op de volgende plaatjes: Deze rampen komen dan ook voor bij plaatsen waar twee platen botsen of schuiven. Op het volgende plaatje is te zien waar vooral aardbevingen en vulkanen voorkomen. 5.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Anw_VragenRuimteschipAarde - Mike van de Pas Toby Tan Joris...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online