{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anw_A4 - Anw A4-tje Van Mike Joris en Toby Vw5d Jarenlang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Anw A4-tje Van Mike, Joris en Toby Vw5d Jarenlang hebben wetenschappers omtrent de oorsprong van de aardse maan drie mogelijkheden afgewogen: · dat een satelliet nabij de aarde ontstond door dezelfde geleidelijke samenklontering die ook de planeet deed ontstaan. · Dat de maan elders in het zonnestelsel werd gevormd en door de aarde werd ‘ingevangen’. · Dat de maan ontstond toen van de snel roterende, nog vloeibare proto-aarde een grote klomp materie werd afgescheurd. Maar door de stroom van gegevens, verzameld door Apollo-vluchten en andere maanonderzoeken lieten de meeste wetenschappers deze theorieën varen ten gunste van een andere mogelijkheid: de ‘reusachtige inslag’-theorie . De maan is anders opgebouwd dan de aarde. De ijzerhoudende kern wordt omgeven door een rotsachtige binnen-mantel. Om deze binnen-mantel heen ligt de, een korst die ongeveer 60 km dik is aan de zijde die naar onze aarde toe gekeerd is en ongeveer 100 km dik aan de andere zijde. Vanaf de aarde zie je altijd dezelfde kant van de Maan, dit komt door dat de Maan
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online