Anw_Keuze-opdracht_Plaatpizza

Anw_Keuze-opdracht_P - Anw keuze-opdacht Plaatpizza Dsc01153 Namen Yvonne Wouters Toby Tan Klas Vw4h Docent Fmj Vak Anw Opdracht Keuze-opdacht

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Plaatpizza Dsc01153.jpg Namen: Klas: Vw4h Docent: Fmj Vak: Anw Opdracht: Keuze-opdacht Onderwerp: Plaatpizza Datum van Inlevering: 21-3-2007 Wij hebben deze keuze-opdracht gekozen, omdat we weleens benieuwd waren hoe een pizza werd gemaakt. Pizza staat namelijk ook vaak bij ons op tafel, alleen dan van de Domino's. De opdracht van Anw kwam dus goed uit, om zelf eens uit te zoeken hoe de pizza gemaakt wordt. We hebben dus besloten om een pizza met salami en rode paprika te maken. We zijn bang dat de pizza niet zo zal zijn als die van Domino's, maar vast wel goed zal smaken. Omdat we goed voorbereid zijn, denken we ook niet dat er tussendoor iets fout zal gaan. Als we kijken naar het recept, dan lijkt het ons ook niet zo heel erg moeilijk. Al met al hopen we dat het een leuke ervaring wordt en dat we er veel plezier aan zullen beleven. Evaluatie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 2

Anw_Keuze-opdracht_P - Anw keuze-opdacht Plaatpizza Dsc01153 Namen Yvonne Wouters Toby Tan Klas Vw4h Docent Fmj Vak Anw Opdracht Keuze-opdacht

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online