Anw_keuzeopdracht_V5 - MikevandePas TobyTan JorisKlerx...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mike van de Pas Toby Tan Joris Klerx Klas 5d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
V oorwoord: Wij hebben dit onderwerp gekozen, omdat we eigenlijk wel meer willen weten over  de stroom die wij in Nederland gebruiken. Of er nou veel of weinig groene stroom  gebruikt wordt. We weten er nog niet zo heel veel van af. We weten eigenlijk alleen  dat het opgewekt wordt via bv windmolens. En zal heel ons land over 100 jaar alleen  maar leven van groene stroom. Dat is de vraag die we hopelijk na dit werkstuk  kunnen beantwoorden…
Background image of page 2
Wat is groene energie? Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het wordt ook  wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Maar er zijn nog veel meer benamingen.  Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er  bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn. De zon, de wind, waterkracht  en biomassa zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. Ze zijn onuitputtelijk. Dit in tegenstelling tot  kolen, olie en gas, die op kunnen raken en bij gebruik een nadelige invloed op ons klimaat hebben. Met het  gebruik van groene energie helpt u de klimaatverandering tegen te gaan. In uw huishouden merkt u er  overigens niets van dat u groene energie gebruikt, er is wat dat betreft geen enkel verschil met normale  energie. Wat is schone energie?  Schone energie, wat is dat eigenlijk?  Wat schoon is, dat weet je hopelijk wel.  Onder schone energie verstaan we energie die de natuur niet vervuild. Wij zullen het proberen uit te leggen,  nu wekken we stroom of energie met stroomturbines, wij verbranden fossiele brandstoffen en die laten  water koken,en het stoom daarvan laat de turbines draaien en daar zitten generators op (denk aan de  dynamo op je fiets). De fossiele brandstoffen die we verbranden komen in de lucht terecht, hierbij zit ook  zwavel, en als zwavel (S) in aanraking komt met de lucht of zuurstof (o) en waterstof (h)dan ontstaat er  zwavelzuur (H2, S) hier door ontstaat zure regen, en dat is slecht voor het milieu.schone energie is b.v  zonne, water en wind energie. Verbranden van hout, is dat ook groene energie? Ja. Bij het verbranden van hout komt ook CO2 vrij, maar als we net zoveel bomen terug zetten, dan wordt  dezelfde hoeveelheid CO2 weer opgenomen. We moeten er dan wel voor zorgen dat we zoveel mogelijk  hout gebruiken dat nergens anders geschikt (meer) voor is, dat we de bossen duurzaam beheren en  oorspronkelijke bossen niet voor dit doel worden gebruikt. Waarom zou ik kiezen voor groen stroom?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 13

Anw_keuzeopdracht_V5 - MikevandePas TobyTan JorisKlerx...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online