{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anw_Po1 - Praktische Opdracht Invloed van Golden Power op...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Praktische Opdracht Invloed van Golden Power op de wielerprestaties Namen: Daan Bullock & Toby Tan Klas: Vw4h Leraar: Fmj Vak: Algemen Natuurwetenschappen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Opdracht: Praktische opdracht Datum van Inlvering: 1-6-2007 Motivatie Ons idee om onze Prakitische Opdracht over dit onderwerp te doen, kwam door denken tot stand. We zaten te bedenken waarover we het zouden doen, totdat Toby moet het goeie idee kwam. We wilden iets wat interessant is en ook nog een makkelijk is om te doen. Zo kozen we voor het onderwerp: Invloed van Golden Power op wielerprestaties. Onderzoeksvraag en Deelvragen Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van Golden Power op je wielrenprestaties? Deelvragen: - Wat is de tijd na een bepaald stukje fietsen, bij dag 1,2 en 3? - Wat voelen wij zelf? Beter of niet? - Wat is de eindtijd van de verschillende dagen? Beschrijving Meetopstelling Aanpak: Wij gaan een fiets-route afleggen in de Loonse en Drunese Duinen. Dat doen wij natuurlijk zo snel mogelijk.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Anw_Po1 - Praktische Opdracht Invloed van Golden Power op...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online