Anw_Po_GoldenPower - In het parcours zullen wij 4x stoppen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Plan van Aanpak Anw, Fmj Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van Golden Power op je wielrenprestaties? Deelvragen: - Wat is de tijd na een bepaald stukje fietsen, bij dag 1,2 en 3? - Wat voelen wij zelf? Beter of niet? - Wat is de eindtijd van de verschillende dagen? Aanpak: Wij gaan een fiets-route afleggen in de Loonse en Drunese Duinen. Dat doen wij natuurlijk zo snel mogelijk. Het is de bedoeling dat wij dit parcours op 3 verschillende dagen afleggen. De 1e dag, drinken wij niks in de vorm van energiedrank (Golden Power). De 2e dag, drinken wij, een uurtje voordat we het parcours afleggen, 3 blikjes Golden Power. Ten slotte op de 3e dag, drinken wij 6 blikjes.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: In het parcours zullen wij 4x stoppen en onze tijden, per persoon, meten. We meten dan de tijd over een stukje tussen 2 stoppunten. Ook de eindtijd van het totale parcours zullen we natuurlijk weergeven. Planning: De bedoeling is dat we hiervoor 3 zondagen gebruiken. Het zal nog even beslissen worden, wanneer nu precies. Maar de intentie is natuurlijk zo snel mogelijk. Verwachting: Onze verwachting is dat de Golden Power een sportbevordend middel zal blijken. Als wij namelijk een blikje Golden Power drinken, zijn we vaak niet rustig meer te krijgen. Met een grotere hoveelheid te drinken, zullen we naar verwachting niet meer van de fiets te krijgen zijn....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 2

Anw_Po_GoldenPower - In het parcours zullen wij 4x stoppen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online