{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ckv_VoorbereidingArchitectuur

Ckv_VoorbereidingArchitectuur - Ik ben zelf ook benieuwd...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ca2 Voorbereiding Architectuur Voor de 2e culturele activiteit ga ik verschillende gebouwen observeren en vergelijken. Dat ga ik doen in mijn eigen wijk, landgoed Driessen. Dit is, zoals bijna iedereen weet, een nieuwbouwwijk. Ik woon er ongeveer anderhalfjaar en het bevalt goed. Op dit moment worden er nog enkele huizen gebouwd, dus de wijk is nog niet 100% klaar. Ik ga deze 'tocht' door mijn buurt afleggen waarschijnlijk op vrijdag 16 Maart. Als dit niet zou lukken, wordt het precies een week later. Als je nu al een beetje globaal rondkijkt in deze wijk, zie je veel moderne huizen.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ik ben zelf ook benieuwd naar mijn bevindingen, omdat ik natuurlijk de hele wijk al heb gezien, maar nog niet echt gronding heb bekeken. Op de site van Waalwijk staat Landgoed Driessen zo beschreven: ''Stad en landschap smelten aaneen op een unieke locatie: Landgoed Driessen, het uitbreidingsplan van de Gemeente Waalwijk. Hier wordt de komende twintig jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van nieuw wonen én nieuwe natuur. Wonen en natuur, hand in hand, in opperste harmonie.'' Toby Tan Vw4h Ckv1 Hgh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ckv_VoorbereidingArchitectuur - Ik ben zelf ook benieuwd...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online