Ckv_Dialoog - Toby Yoooo maat vond je de film tjil ofniet...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Toby: Yoooo maat vond je de film tjil ofniet? Mike: Yooo jaa opzich wel man Toby: Ja ik vond hem niet zo super . Mike: Hoezo niet? Waren best wel chille actiescenes. Toby: Jaa gaat wel, alleen dat ie ging ontsnappen vond ik spannend . Mike: En dat ie moet vluchten voor de politie niet dan? Toby: Jaa maar dat is weer zo cliché, een boef die voor de politie vlucht, dat zie je best wel vaak in films. Mike: Jaa klopt wel een beetje, maar zo vaak vlucht een tbs’er niet in Nederland dus dat maakt het ook wel wat spannender niet dan? Toby: Jaa maar het gaat niet om de realiteit, de film is fictie, dus daar gebeuren dit soort dingen weleens vaker, snap je. Mike: Jaa oke. Mike: Maarja, was wel grappig man, zo’n gekke tbs’er in combinatie met een normaal meisje. Toby: Jaa hoezo was dat nou weer grappig? Mike: Jaa gewoon, 2 verschillende personages die toch een band met elkaar opbouwden. Toby: Jaa dat is toch niet grappig dwaas . Mike: Ja niet grappig maar toch wel een beetje raar, want normaal gesproken zou dat
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 2

Ckv_Dialoog - Toby Yoooo maat vond je de film tjil ofniet...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online