Ckv_EenMidzomernachtsdroom

Ckv_EenMidzomernachtsdroom - Het huwelijk van Hertog...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Het huwelijk van Hertog Theseus en Hippolyta is op handen als Egeus zich aan het hof beklaagt over zijn dochter Hermia. Zij is verliefd op Lysander en wil niet trouwen met Demetrius, die haar vader voor haar uitkoos. Hermia en Lysander besluiten te vluchten. Als Helena, Hermia's vriendin, van dit geheime plan hoort, licht zij Demetrius in, hopend daarmee zijn liefde te winnen. Demetrius wijst haar af. Demetrius en Helena achtervolgen het verliefde paar naar het woud. Daar komt ook een groep handwerkslieden samen om een toneelstuk te repeteren voor Theseus' bruiloft. Oberon wil de ronddwalende liefdesparen helpen en draagt Puck op ook Demetrius het sap toe te dienen. Puck vergist zich en druppelt het sap in Lysanders ogen. Lysander - betoverd door het sap - wordt hartstochtelijk verliefd op Helena. Als Puck zijn fout herstelt en ook Demetrius het liefdessap krijgt toegediend, is de verwarring compleet. Lysander verlaat Hermia en beide jongens zijn nu - door werking van het sap - stapelverliefd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Ckv_EenMidzomernachtsdroom - Het huwelijk van Hertog...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online