{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ckv_Gedicht_AdolfHitler - kwam Adolf binnen in zijn witte...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gedicht Adolf Hitler Adolf Hitler geboren, zijn moeder durfde het haast niet te zeggen, want zij had er inmiddels al 3 verloren, zou deze ook het loodje leggen? Klara zat van angst de beven, de dokter was de situatie over haar prachtige kind aan het vertellen, Klara dacht : ''Zou deze het wel overleven?'', de dokter was haar aan het geruststellen. ''Hij gaat dood net zoals Gustav!'', ''Dat zal niet gebeuren'', dacht de dokter maf, ''Hij gaat dood net zoals Otto'', dokter antwoordde : ''Het is heus geen lotto!'' Hij was zeker van de gezondheid, "Maar mijn mooie Ida dan!'', ze zat te huilen over haar kleine meid, de dokter zei : "Hij zal net zo mooi zijn, deze kleine man.'' Terwijl Frau Hitler zich druk zat te maken,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kwam Adolf binnen in zijn witte laken, Klara was al snel onder de indruk, wat was dat kind toch een stuk! Maar Herr Hitler dacht er anders over, hij vind Adolf klein en pover, de dokter sprong er tussen, en wist zo het vuur te blussen. Adolf is daardoor op aarde gebleven, want papa had hem al afgeschreven, hij had er geen vertrouwen in zeg, maar de dokter nam zijn twijfel weg. Maar als ze toen wisten wat wij nu weten, hadden ze Adolf Hitler destijds vergeten. dat zou veel levens hebben gescheeld en mensen die hem nu haten, in plaats van 1 lieve baby in leven te te hebben gelaten. Naam: TobyTan Klas: Vw4H Vak: Ckv1 Docent: Hgh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online