Ckv_Liefde - verliefd te doen geraken. Cupido is in sommige...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cupido of Amor (Nederlands verouderd ook: Cupied) is in de Romeinse mythologie het hulpje van de god van de liefde . Hij wordt meestal afgebeeld als een (bijna) naakt jongetje met vleugeltjes en een pijl en boog. Hij schiet, volgens de legende, pijlen in harten van mensen en goden om deze
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: verliefd te doen geraken. Cupido is in sommige mythen de zoon van Venus (godin van de liefde) en Vulcanus , maar er zijn ook verhalen waarin hij de zoon is van Venus en haar minnaar Mars ....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 4

Ckv_Liefde - verliefd te doen geraken. Cupido is in sommige...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online