Ckv_Recensie_LeMisanthrope

Ckv_Recensie_LeMisanthrope - Dans Le Grand Thtre de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dans Le Grand Thé âtre de Bruxelles: Het meeslepende toneelspel "Le Misanthrope'' Formidable! Op 18 Maart jl. heb ik de voorstelling van Le Misanthrope aanschouwt. Het stuk, geregiseerd door Philippe Sireuil, werd in een Brussels theater opgevoerd. Het fransgesproken optreden ontaarde in een waar spektakel, dat voor een buitenlander (In dit geval Nederlander) ook goed volgbaar was. Le Misanthrope is oorspronkelijk een afgeleide tekst is van Shakespeare, bewerkt door Molière (een groot Frans schrijver). Het verhaal wordt gespeeld in een zaal, die ik nog nooit eerder had gezien. Het gebied waar het allemaal moet gebeuren, lag centraal tussen 2 tribunes. Het podium werd dus van 2 kanten bekeken en dat maakte het heel apart. Je ziet dus zo'n beetje hetzelfde als wat de acteurs zien. Heel indrukwekkend en leuk gevonden. Dan het verhaal zelf. Le Misanthrope gaat over een man, Alceste, die het leven nog maar met 1 iemand ziet zitten. Het ironische is dat deze dame, genaamd Celimène, veel te veel van het leven houdt om slechts met Alceste het leven door te brengen. Tevens Celimène houdt er van om wat te flikflooien met andere mannen,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 3

Ckv_Recensie_LeMisanthrope - Dans Le Grand Thtre de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online