Ckv_SlotOpdacht_1 - Zorg ervoor dat de foto's een sterk...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ckv Slotopdracht Claire Obscure Naam: Toby Tan Klas: V5D Vak: Ckv Lerares: Ptj Datum van Inlevering: 22-2-2008 Soort Opdracht: Slotopdracht Onderwerp: Claire Obscure Subthema 1: Feestdagen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Opdrachtenblok 1 verjaardagen Uitleg opdracht: Fotografeer 3 objecten of personen (al dan niet verkleed).
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zorg ervoor dat de foto's een sterk licht-dondercontrast hebben. Dat wat de aandacht verdiend, staat in het licht (of licht erachter). De rest is duidelijk donkerder van tint....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 2

Ckv_SlotOpdacht_1 - Zorg ervoor dat de foto's een sterk...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online