Ckv_Songtekst_Yes-R - Ik zie je dieken en genieten van...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ik zie je dieken en genieten van celebreties. je bent het type dat word opgehaald in limousines. vette hotels dikke bakken zie je watertanden. je houd je vast aan mij maar dat is onhandig. Oh, ik ben een beetje verliefd, schatje jij bent uniek. je krijgt het van deze G. ik heb je zo versierd. dus schatje word nou verliefd, maar niet te veel alsjeblieft. zorg dat niemand het ziet, ik ben een beetje verliefd [Couplet 1]: weet je een beetje wel wie ik ben dan? nooit van me gehoort of ben je d'r nu al fan van? ben je bang? vet lang zie ik je twijfelen. je weet ik ben een G schat ik maak het je duidelijk. kijk naar me uiterlijk, je merkt er nix van. big smile, vet geil begrijp je me eindelijk? chicks om me heen, hits Nummer 1 t is okey als je nix om me geeft. ik weet het nu inmiddels zit vaak in de shit. altijd ingewikkeld soms zit ik in een dip. bekijk het nou eens simpel wie is dit? wie spit solo? Jep dat ben ik! yes-r gladder dan een olieworstelaar.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 2

Ckv_Songtekst_Yes-R - Ik zie je dieken en genieten van...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online