Ckv_VerslagHippie - Ze waren voor natuurlijke inrichting in...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Filosofie Hippie De hippie-cultuur is een echte jeugdcultuur. Het is opgericht in de jaren '60. De hippies zijn de uitvinders van de zogenaamde flowerpower. Dat is een vorm van de hippie-cultuur waarin jongeren in communes leven. Communes zijn gezamenlijke leefgemeenschappen van de hippies. Het kenmerk van de flowerpower is dat de hippies hiermee duidelijk wilden maken, dat ze vrij wilden zijn. Dat werd vaak uitgerdrukt in de vorm van wiet en hasj, gek genoeg ook thee en Lsd (harddrug). Naast deze producten, waren de hippies niet echte zuiplappen. Op hippie-feestjes was er meestal nauwelijks alcohol. Wel kleedden de hippies zich altijd kleurig. Slippers, ruwkatoenen hemden, wijde kleding of juist strakke kleding, allemaal voorbeelden van hoe ze zich kleedden. De filosofie was eigenlijk een mix van : - Ze waren tegen het hebben van privé-bezit - Ze hadden een beetje weg van de oosterse religie - Ze waren tegen racisme en discriminatie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - Ze waren voor natuurlijke inrichting in het menselijk leven- Ze waren tegen oorlog- Ze waren ook seksueel gericht Hippie Dansstijl hippie De hippies laten op de dansvloer niet echt een dansstijl zien. Ze dansen gewoon hoe zij denken dat er gedanst moet worden. Dat heeft te maken met het idee dat je vrij moet zijn. Ze creeëren dus als het ware hun eigen stijl. Wel luisteren de hippies naar een rock-achtige muziek, dus kan je je een beetje indenken hoe die dansstijl er dan uit zou hebben gezien. Het op en neer springen, het vrij bewegen op de muziek, omhoog springen, wilden bewegingen. Dat zijn een paar kenmerken van de rock-muziek en daarvan leiden de meeste hippies hun dans af. Maar de dansstijl hoeft ook niet gelijk wild te zijn, het kan ook heel rustig. Dat zien we op het plaatje wat hieronder staat, waar hippies een enorme kring vormen. Hippies die een enorme kring vormen...
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 4

Ckv_VerslagHippie - Ze waren voor natuurlijke inrichting in...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online