Ckv_Voorbereiding_Ca5 - waar we de anderen tegen zullen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Voorbereiding Ca5 Deze voorbereiding is achteraf gemaakt, nadat ik al naar dit was geweest Maandag 30 April 2007 ben ik van plan naar Blended On Queensday van Caz! te gaan. Het is een feest is natuurlijk, omdat het dan Koninginnedag is. We gaan met een groep van 8, namelijk : Juliette, Yvette, Tamara, Sara, Joyce, Daan, Raudhi en ik. De vader van Tamara brengt Daan, Raudhi en mij naar het station in Den Bosch,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: waar we de anderen tegen zullen komen. Vandaaruit nemen we de trein naar Utrecht. Op het Domplein zullen we vervolgens losgaan. Op het Domplein zullen de volgende Dj's optreden: Don Diablo , DJ Chuckie , Benny Rodrigues , Sidney Samson , Chris Rox , Joshua Walter en Martin Pieters. Don Diablo...
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 2

Ckv_Voorbereiding_Ca5 - waar we de anderen tegen zullen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online