Sv_Memo330268 - Memo330268 Hoe de staat 30 miljard kan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Memo330268 Hoe de staat 30 miljard kan bezuinigen Lans Bovenberg Universiteit van Tilburg en Netspar Marcel Canoy Universiteit van Tilburg en Ecorys Lans Bovenberg , Marcel Canoy 14-09-2009 De kredietcrisis noodzaakt de overheid tot zeer ingrijpende bezuinigingen. Deze bezuinigingen vormen een mooie aanleiding voor herwaardering van eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de burger, stellen economen Bovenberg en Canoy. Zij presenteren vijf wijzen van bezuinigen waarbij het saneren van de overheidsfinanciën hand in hand gaat met een sterkere samenleving. ‘Never waste a good crisis’ Door de kredietcrisis heeft de economie klappen gekregen. Maar als de groei weer aantrekt, is iedereen het leed weer vergeten. Dit geldt niet voor de overheidsfinanciën. Het vrolijke optimisme van de vorige miljoenennota maakt plaats voor jarenlang gesomber waar het geld vandaan te halen. Het gevaar van bezuinigen is dat er ook op de kwaliteit van de samenleving wordt bezuinigd. De kaasschaaf, belastingen verhogen of ambtenaren laten afvloeien: het zal de discussies domineren. Maar is het nodig? Wij prefereren een heldere visie op een toekomst waarin burgers en bedrijven meer eigen verantwoordelijkheid dragen omdat het profijtbeginsel breder wordt toegepast. Het kabinet kan zo de kaasschaaf in de la houden en werken aan een vitalere samenleving. ‘Never waste a good crisis’ is niet alleen een slogan voor Obama maar kan werkelijkheid worden in Nederland. Hierbij onze top vijf waarbij het saneren van de overheidsfinanciën hand in hand gaat met een sterkere samenleving. 1. Gezondheidszorg: 2 miljard Besparingen in de gezondheidszorg kunnen gerealiseerd worden door kwaliteit en doelmatigheid hand in hand te laten gaan. Dit kan door zorgverleners en verzekeraars meer op deze doelen af te
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

Sv_Memo330268 - Memo330268 Hoe de staat 30 miljard kan...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online