{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sv_Eindversie330268 - TobyTan Anr:330268 . .Iede

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Toby Tan Anr: 330268 Opdracht 21  U bent beleidsmedewerker bij een vakbond. Schrijf een memo voor de  leiding van de vakbond waarin u uiteenzet of men het voorstel van de hoogleraren  Bovenberg en Canoy moet omarmen of juist moet verwerpen. In de jaren vijftig is ons pensioenstelsel opgesteld. Iedereen was het ermee eens: 40  jaar lekker hard doorwerken, waarna je kon genieten van een goed verzorgde oude  dag. Als je netjes die 40 jaar bij je baas had gewerkt, ging je er na je pensioen niet of  nauwelijks op achteruit. Ze ontvingen via de pensioenregelingen ongeveer 70 procent  van hun laatstverdiende loon. Omdat de gepensioneerden geen sociale premies  meer betaalden, bleef er net zoveel geld over als wat ze over hielden aan salaris.                                      Dat was  vroeger. De huidige situatie laat zien dat mensen uit hun pensioen niet eens 50  à  60  procent van hun laatstverdiende loon ontvangen. Dit probleem heeft te maken met  het feit dat er een flinke vergrijzing is. De AOW bleek bijna onbetaalbaar voor de  overheid, waardoor het de AOW-leeftijd ook heeft verhoogd naar 67. Nu is er een  bredere belastingbasis voor de overheid om de AOW te financieren. Door het  hoofdprobleem: de kredietcrisis, moet de overheid echter ook flink besparen. De  economen Bovenberg en Canoy stellen dat het deels individualiseren van de AOW  hier een oplossing voor kan bieden. Maar wat gaat er dan gebeuren met de mensen  die ‘gunstig zitten’ in ons huidige stelsel? En heeft de AOW-leeftijdsverhoging nog 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}