Sv_Feedbackvan330268voor978152

Sv_Feedbackvan330268voor978152 - Checklist Schriftelijke...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Checklist Schriftelijke Vaardigheden Naam: Toby Tan ANR: 330268 Beoordeling (1t/m5): Rick Spijkers + = goed ± = matig, kan beter - = slecht, moet beter Criteria +/- Opmerkingen Structuur Tekstniveau 1. Alle relevante informatie is aanwezig in kern, inleiding en afsluiting? 2. Alle informatie is logisch opgebouwd? + + +/- +/- Het onderwerp wordt goed geïntroduceerd, de opdracht zit in de kern en het slot is duidelijk een conclusie. Logische opbouw, niks bijzonders te melden. Weinig alinea’s, eigenlijk maar 3: Inleiding, Kern en Slot. Kan beter! Stukje tekst moet nog worden uitgewerkt, maar komt in orde hopelijk. Zinsniveau 3. Verbanden, tussen èn binnen alinea’s, zijn correct en duidelijk verwoord? Uiterlijk 4. Werkstuk is overzichtelijk vormgegeven en lang genoeg? Formulering Zinsniveau 5. Zinnen zijn prettig leesbaar? + +/- Goede logische zinnen, die aangenaam lezen. Soms gekke woorden ertussendoor, waarvan de betekenis niet wordt uigelegd. Woordniveau 6. Woordkeus is goed (zorgvuldig, gepast)? Overig
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Sv_Feedbackvan330268voor978152 - Checklist Schriftelijke...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online