Sv_Feedbackvan330268voorMikevdPas

Sv_Feedbackvan330268voorMikevdPas - Checklist Schriftelijke...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Checklist Schriftelijke Vaardigheden Naam: Toby Tan ANR: 330268 Beoordeling (1t/m5): Mike vd Pas + = goed ± = matig, kan beter - = slecht, moet beter Criteria +/- Opmerkingen Structuur Tekstniveau 1. Alle relevante informatie is aanwezig in kern, inleiding en afsluiting? 2. Alle informatie is logisch opgebouwd? - + + +/- Een slechte inleiding, eigen mening mis ik en er was geen slot. Informatie is goed te volgen, omdat het in goede volgorde staat. Alinea’s zijn goed op elkaar aangesloten d.m.v. signaalwoorden. Het ziet er verzorgd uit, alleen het had wel langer gekund. Zinsniveau 3. Verbanden, tussen èn binnen alinea’s, zijn correct en duidelijk verwoord? Uiterlijk 4. Werkstuk is overzichtelijk vormgegeven en lang genoeg? Formulering Zinsniveau 5. Zinnen zijn prettig leesbaar? + + Zinnen zijn goed opgesteld en daarom ook prettig leesbaar. Soms iets te zakelijk, maar over het algemeen goed. Woordniveau 6. Woordkeus is goed (zorgvuldig, gepast)? Overig 7. Grammatica, Spelling, Interpunctie correct? 8. Bronvermeldingen staan daar waar nodig, literatuurlijst volledig en correct? + -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 5

Sv_Feedbackvan330268voorMikevdPas - Checklist Schriftelijke...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online