Sv_Feedbackvan330268voorMikevdPas

Sv_Feedbackvan330268voorMikevdPas - Checklist Schriftelijke...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Checklist Schriftelijke Vaardigheden Naam: Toby Tan ANR: 330268 Beoordeling (1t/m5): Mike vd Pas + = goed ± = matig, kan beter - = slecht, moet beter Criteria +/- Opmerkingen Structuur Tekstniveau 1. Alle relevante informatie is aanwezig in kern, inleiding en afsluiting? 2. Alle informatie is logisch opgebouwd? - + + +/- Een slechte inleiding, eigen mening mis ik en er was geen slot. Informatie is goed te volgen, omdat het in goede volgorde staat. Alinea’s zijn goed op elkaar aangesloten d.m.v. signaalwoorden. Het ziet er verzorgd uit, alleen het had wel langer gekund. Zinsniveau 3. Verbanden, tussen èn binnen alinea’s, zijn correct en duidelijk verwoord? Uiterlijk 4. Werkstuk is overzichtelijk vormgegeven en lang genoeg? Formulering Zinsniveau 5. Zinnen zijn prettig leesbaar? + + Zinnen zijn goed opgesteld en daarom ook prettig leesbaar. Soms iets te zakelijk, maar over het algemeen goed. Woordniveau 6. Woordkeus is goed (zorgvuldig, gepast)? Overig 7. Grammatica, Spelling, Interpunctie correct? 8. Bronvermeldingen staan daar waar nodig, literatuurlijst volledig en correct?
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern