{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Wi_VragenTentamen - Opgave 1 a Beschouw de functie y(x = x4...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgave 1 a) Beschouw de functie y ( x ) = x 4 - x 3 - 2 3 x 2 - x + 1 . Bepaal waar y ( x ) convex is. b) Onderzoek de functie z ( x, y ) = x 2 + 2 x 2 y + 2 y 2 op convexiteit.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgave 2 a) Bepaal de vraag van een nutsmaximaliserende consument met nutsfunctie U ( x, y ) = x 2 + xy + 2 y 2 , x 0 , y 0 , bij prijs p x = 1 voor goed x , prijs p y = 2 voor goed y en inkomen I = 4, dat wil zeggen, onder budgetrestrictie x + 2 y = 4. b) Beschouw de functie z ( x, y ) = 2 ye 2 4 x . Bepaal (gebruik makend van parti¨ ele elasticiteiten) met hoeveel procent x , bij constante y , moet veranderen om de z -waarde te laten toenemen met 3 procent in x = 1.
Background image of page 2
De productiefunctie van een monopolist wordt gegeven door Y ( L, K ) = KL 2 L + K . De kosten per eenheid kapitaal K bedragen r = 3 en de kosten per eenheid arbeid L bedragen w = 6. Het bedrijf is een prijsnemer op de inputmarkten. a) Laat zien dat de lange termijn kostenfunctie gegeven wordt door C ( y ) = 24 y. b) Bereken de maximale winst voor deze monopolist als de vraagfunctie gegeven
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Wi_VragenTentamen - Opgave 1 a Beschouw de functie y(x = x4...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online