Ne_RecensieConclusie - De 1e bevatte meer meningen en gaf...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Beste recensie Ik vond recensie 1 de beste. Dat kwam doordat deze veel gecompliceerder was dan de 2e. Hij had meer waarde-oordelen. De 2e was meer gefocust op het verhaal zelf. In de 2e recensie kwam de inhoud van het verhaal zelf tot uiting.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: De 1e bevatte meer meningen en gaf ook voldoende duidelijkheid aan het verhaal. Daarom vind ik recensie 1 de beste....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Ask a homework question - tutors are online