Ne_Leesdossier_HetTheaterDeBriefEnDeWaarheid

Ne_Leesdossier_HetTheaterDeBriefEnDeWaarheid - Leesdossier...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Leesdossier Nederlands Naam: Toby Tan Klas: Vw4h Leraar: Dcg
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vak: Nederlands Soort werk: Recensie-opdracht Datum van inlevering: Primaire gegevens: Titel: Het theater, de brief en de waarheid Auteur: Harry Mulisch Uitgeverij: CPNB (de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) Jaar van uitgave: 2000 Bladzijdes: 82 Leestijd: 1 week Uitgelezen op: 2-6-2007 Waarderingscijfer: Het boek wat ik heb gelezen, zat wat ingewikkeld in elkaar. Er waren 3 verschillende beschouwingen van 3 verschillende ik-personen. 2 daarvan beschouwden allebei over hetzelfde stukje tijd, de andere beschouwing ging over wat er waar kan zijn aan het verhaal en wat niet. Door deze bouw van het verhaal, was het soms wat verwarrend. Zo zegt Herbert in zijn beschouwing een dreigbrief te hebben gekregen van een onbekende en zegt Magda in haar beschouwing een dreigbrief te hebben geschreven naar Herbert. Je denkt dan dat het logisch is dat Magda die briefschrijver gewoon was, maar doordat in het tussenspel wordt gediscusieerd wat waar is en wat niet, weet je niet heel zeker wat nu echt de waarheid is. Met de taal in het boek heb ik geen moeite gehad. Het lijkt mij gewoon hedendaagse spreektaal. Ik wist van slecht enkele woorden niet direct wat zij betekenden, maar dat werd dan al snel duidelijk uit de rest van de zin. Het verhaal is eigenlijk een grote monoloog, af en toe afgewisseld door korte dialoogjes
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 4

Ne_Leesdossier_HetTheaterDeBriefEnDeWaarheid - Leesdossier...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online