Ne_Leesdossier_Jessica!

Ne_Leesdossier_Jessica! - Primaire gegevens Titel Jessica...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Primaire gegevens: Titel: Jessica! Auteur: Hugo Claus Uitgever: De Bezige Bij Jaar van Uitgave: 1977 Bladzijdes: 123 Leestijd: 2 weken Uitgelezen op: 1-2-2007 Waarderingcijfer: Dit boek krijgt van mij een 6,5. Ik ben hierop uitegkomen, omdat ik het met name nogal moeilijk vond om te lezen. De woordkeus was namelijk vrij moeilijk voor mijzelf. Citaat als voorbeeld uit het boek : ''Op haar driewerf door de jonge plastische chirurg Lichtveld behandelde borsten zitten twee glinsterende scharlaken zeesterren geplakt.'' Maar ondanks dat ik dat moeilijk vond, wist het boek me toch wel te boeien op de een of andere manier. De gebeurtenissen waren best spannend, alleen soms niet realistisch. Bijvoorbeeld toen Paul en Jessica in een bejaardetehuis aan het schuilen zijn voor de politie, wordt er doodleuk een quiz gespeeld met Nicole over haar relatie met Paul. Samenvatting: Dit boek gaat over een man die Paul heet. Hij is getrouwd met Nicole en samen hebben ze een zoontje die Frederik heet. Op een avond komt Paul eerder thuis van zijn werk zijn vrouw vind het wat verdacht, maar zegt niets.Die avond moesten ze naar een feestje van zijn baas. Op het moment dat ze moesten vertrekken zei hij dat hij niet ging zijn vrouw vroeg hem waarom? Daarop antwoordde hij: “ik heb ontslag genomen”. Eerst geloofde zijn vrouw hem niet maar toen hij echt serieus bleek te zijn werd ze kwaad en liep kwaad het huis uit om de babysitter te vertellen dat ze niet hoefde te komen. Paul ging met een fles campari voor de t.v. zitten en dacht terug aan de afgelopen dag hoe het was gegaan met ontslag nemen. Toen begon Frederik ineens te schreeuwen ( hij dacht dat er een slang op zijn kamer zat) Paul troostte hem en beloofde de volgende dag samen iets leuks te gaan doen. Toen hij weer terug in de kamer kwam ging hij weer voor de t.v. zitten en begon te fantaseren over Jessica ( dat was de dochter van zijn baas). Hij moest aldoor aan haar denken en fantaseerde maar raak. Zo fantaseerde hij dat hij bij een vergadering op zijn werk mijnheer Neyrinck (Jessica’s vader) Jessica’s hand vroeg en dat hij toen zei: “ over mijn lijk” en dat hij hem toen gewoon had neergeschoten en samen met Jessica was gevlucht.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ze vluchtte naar een afgelegen gebied met een huisje op een hoge berg aan de rand van de zee. Toen de politie had ontdekt waar ze zaten had hij haar vastgebonden aan een paal zodat
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 5

Ne_Leesdossier_Jessica! - Primaire gegevens Titel Jessica...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online