Ne_Leesdossier_Paravion

Ne_Leesdossier_Paravion - Aan de horizon van het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aan de horizon van het sprookjesachtige Morea schittert de weerspiegeling van een trillende stad vol torens, grachten en wolken. De bewoners van Morea weten dat de spiegeling het magisch land ‘Paravion’ reflecteert, en ze voelen zich onweerstaanbaar tot die fata morgana aangetrokken. Vele voorgaande dorpsgenoten konden niet weerstaan aan deze verleiding en zijn daar hun geluk gaan opzoeken. Opa Baba Baloek heeft deze tocht al gemaakt. Nu maakt ook zijn zoon, Baba Baloek, zich klaar om naar Paravion te vertrekken, terwijl zijn mooie vrouw Mamoerra zwanger is. Wanneer de andere bewoners van Morea te horen krijgen dat Baba Baloek deze tocht zal ondernemen beslissen ze om achter hem aan te gaan. Ze laten Morea achter voor iets aantrekkelijks maar onbekend. Hun vrouwen en kinderen laten ze thuis. De emigranten sturen brieven naar huis, naar Morea. Op elke brief kleeft een blauwe luchtpostzegel met in witte letter ‘Paravion’. Iedereen wil hier naartoe, ook de zonen zullen hun vader volgen.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ne_Leesdossier_Paravion - Aan de horizon van het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online