Ne_Literatuur_Se-Week - Nederlands SE Literatuur blz 89 147...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nederlands SE Literatuur blz 89- 147 Feodaliteit: Koningen verzamelde vazallen om hem heen, die kregen stuk land(feodum), en die vazallen(leenmannen) deden dit op hun beurt ook weer. Zo versnipperde de staatsmacht. Karel de grote gebruikte het christendom als bindend middel in zijn rijk der franken. Middeleeuwen : het leven werd slechts als tussenstation gezien, mensen probeerden zo goed mogelijk te leven om naar het paradijs te mogen. En verlangde daar erg naar. Aan het einde veranderde dit in de burgerij, waar de slogan ‘’gedenk te sterven’’ veranderde in :pluk de dag. Boekdrukkunst werd rond 1450 uitgevonden, daarvoor schreven monniken vaak boeken vaak over, dit gebeurde in een scriptorium. Boeken waren heel erg waardevol. Queeste: Een avonturentocht die de held zelfkennis verschaften en hem in staat stelde een eervolle plaats in de gemeenschap te verwerven. Hoofse ridder : laat vooral zien dat die liefde waard is en is niet uit op het bezit van een geliefde, liet dit zien door bijvoorbeeld met draken en reuzen te vechten, en probeerden zich te onderscheiden van de lompe dorper. Humor werd in de middeleeuwen gezien als wapen tegen melancholie, het zwarte gal van de duivel, ernstige toneelstukken werden vaak afgewisseld met een klucht, een grappig verhaaltje Diets , volkstaal waarin men vanaf 1100(12 e eeuw) teksten ging schrijven, geleerden gebruikten vaak Latijn, maar diets was voor het eenvoudige publiek. Diets is een verzameling van de dialecten in Nederland. Karel ende Elegast werd door de mensen uit de middeleeuwen gezien, over hoe verraad gestraft word en trouw beloond word. Vanden vos Reinaerde laat zien dat de ridderwereld verre van ideaal was, en dat de machthebbers corrupt zijn en vaak van het rechte pad afwijken als het in hun voordeel is. Beatrijs een goed voorbeeld van Mariaverering. De vrouw wordt hier verleidt door een man, na een tijdje gaat de man ervandoor omdat het geld op is, en kan ze alleen nog maar aan geld komen door hoer te worden. Ze keert 7 jaar later terug in het klooster, daar heeft niemand haar gemist want Maria heeft al die tijd haar plaats ingenomen. Mariken van Nieumeghen,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Ne_Literatuur_Se-Week - Nederlands SE Literatuur blz 89 147...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online