Gs_Samenvattingoorlog_Vrede

Gs_Samenvattingoorlog_Vrede - Samenvatting H 3 De...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Samenvatting H. 3, De maakbaarheid van de vrede. Volkenbond en UNO (par, 1, 2, 3 en 4) Let op ! Het Historisch Overzicht staat hier NIET samengevat, omdat het op zich al een samenvatting is. Wel vind je punten van het Historisch Overzicht die uitleg nodig hebben of erg belangrijk zijn. Hoofdvraag. Het hoofdstuk heet “De maakbaarheid van de vrede”. De hoofdvraag luidt dan ook: “Op welke manieren heeft men in de twintigste eeuw geprobeerd internationale conflicten te voorkomen? Hoe succesvol waren deze pogingen?” Het hoofdstuk gaat over de vraag hoe grote oorlogen (conflicten) in het verleden zijn ontstaan en hoe de landen in de wereld na afloop van de oorlogen hebben geprobeerd om die conflicten te voorkomen. Simpel gezegd komen in dit hoofdstuk de volgende conflicten voor: 1. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) (par. 1 en 2) 2. De Grieks-Bulgaarse oorlog van 1925 (par. 2) 3. De Oorlog tussen Italië en Ethipië (Abbesinië, zoals Ethiopië toen heette) van 1935 (par 2) 4. De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) (par. 3) 5 De Koude Oorlog (met bijzondere aandacht voor de oorlog in Kongo in 1960) 6. De Oorlog in Joegoslavië (1991-2000) Er is daarnaast aandacht voor de volgende manieren om de vrede te bewaren: 1. De vredesbeweging en de vredesconferenties van Den Haag (rond 1900) 1. De Vrede van Versailles (met extra aandacht voor de Volkenbond) 2. De Engels-Franse Appeasement-politiek in de jaren 1933-1938 (Hitler tevreden stellen om oorlog te voorkomen) 3. Stalins politiek van Collectieve veiligheid (1934-1939) en zijn Niet-aanvalsverdrag met Hitler (1939) 4. De Verenigde Naties (1945-heden) Vaardigheden die je in het schoolexamen moet kunnen toepassen: Het uitleggen van spotprenten Het onderscheid maken tussen directe oorzaken (aanleidingen) en indirecte oorzaken en tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
par. 8.1. Auf zu einem frischen fröhlichen Krieg! De aanloop tot de Eerste Wereldoorlog Deelvragen: Welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog? Waarom mislukten die pogingen om oorlog te voorkomen? De volgende factoren zijn indirecte oorzaken van de Eerste Wereldoorlog: 1. Het verlies van Elzas-Lotharingen door Frankrijk in 1870, na een verloren oorlog tegen Duitsland. Duitsland werd in dat jaar van de overwinning één staat onder leiding van Pruisen (daarvoor was Duitsland verdeeld in staten en staatjes). Deze nieuwe staat werd in 1870 uitgeroepen in het paleis van Versailles bij Parijs, in Frankrijk dus (zie p. 190, bron 1). Voor de Fransen was dat een enorme vernedering. Ze wilden revanche (wraak). 2. Het agressieve nationalisme. Er is niks mis mee als je van je land houdt en ervoor juicht als het het WK wint. Het wordt wat anders als je - intolerant bent ten opzichte van andere volkeren binnen de grenzen van je land (je geeft ze dan de keuze: aanpassen of vertrekken). - intolerant bent ten opzichte van andere volkeren buiten je grenzen (je wil bijvoorbeeld een
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Gs_Samenvattingoorlog_Vrede - Samenvatting H 3 De...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online