Gs_Po_Stef&Toby - Namen: Toby Tan en Stef Dingemans...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Namen: Toby Tan en Stef Dingemans Klas: vw4H Docent: HSR Vak: Geschiedenis Opdracht: PO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hoofdvraag: Hoe heeft het nazicisme de wereld beïnvloed? Deelvragen: Wanneer is het nazicisme ontstaan? Tegen wie is het gericht? Wat is het precies? Waar bestaat het vooral (welke landen)? Wat deden de nazi's? (hoe oefenden zij hun visie uit) Was de film realistisch? Zou het daadwerkelijk kunnen gebeuren, zo ja, gebeurt het nu ook al? Recensie
Background image of page 2
American History X is een keiharde film over racisme in de VS, maar die ook zo zou kunnen voorkomen in de rest van de wereld (en jammer genoeg is dit ook vaak het geval). Het gaat over een familie die in de buitenwijken van een stad in de VS woont. Derek is een man die verbitterd is om de dood van zijn vader, een brandweerman die is doodgeschoten door een groep donkere mensen toen hij een brand in een drugspand probeerde te blussen. Zijn haat richt zich tegen alle donkeren. Derek heeft grote invloed op zijn kleine broertje, die uiteindelijk ook zijn visie overneemt. De film begint als Derek's jongere broertje Danny een opstel inlevert over 'Mein Kampf'. De (zwarte) leraar vindt dit een absurde actie en geeft Danny een nieuwe opdracht: schrijf een opstel over je broer of je wordt van school af getrapt. Dan beginnen de flashbacks, Derek zit op dat moment namelijk in de gevangenis. De flashback begint op het moment dat Derek zelf een 'White-Pride'-bende start, wat inhoudt dat ze alle zwarten in elkaar slaan, 'zwarte' winkels beroven en waar het ook kan zoveel mogelijk hun visie mededelen: alle donkere mensen 'hun' land uit. Dan wordt er 's nachts in de auto van Derek ingebroken, Danny ziet dit en zegt het tegen Derek. Deze stormt naar buiten, knalt 1 van de twee (zwarte) inbrekers neer en de tweede vermoordt hij op een gruwelijke manier, hij laat hem zijn mond op de stoeprand leggen en. .. voor verdere details moet je de film zelf maar kijken. Derek wordt opgepakt en komt in de gevangenis terecht, waar voornamelijk donkere mensen zitten. Hij komt al snel in aanraking met een groepje neo-nazi's die ook vastzitten. Zij zijn hem echter niet racistisch genoeg, waardoor hij zich van hen afkeert, wat er uiteindelijk toe leidt dat zij hem in de douche op een brute wijze verkrachten. Hij moet als taak in de gevangenis de was doen samen met een donkere jongen die hem aan het lachen brengt, waardoor hij uiteindelijk tot herziening komt van zijn oude denkbeelden jegens donkere mensen. Hij is als het ware 'genezen' van zijn racistische 'ziekte'. Dan komt hij vrij, en zijn verandering blijft binnen de familie natuurlijk niet onopgemerkt. Danny is inmiddels volledig in de voetstappen van zijn grote broer gevolgd.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course LANGUAGE 201 taught by Professor Hansje during the Winter '00 term at Tilburg University.

Page1 / 8

Gs_Po_Stef&Toby - Namen: Toby Tan en Stef Dingemans...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online