7.2 - meest laten meewegen, een wegingsfactor 3. Daarna...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7.2 Wij hebben alle boren aan verschillende criteria beoordeeld, namelijk op snelheid, grootte, stabiliteit, kracht, creativiteit, passend bij de doelgroep, prijs, realisatie en gebruiksvriendelijkheid van de ontwerpen. Wij hebben ons op de studenten gericht en deze dus als onze doelgroep genomen. Als (Delftse) student heb je niet veel geld en nooit veel tijd. Bovendien wil je niet te veel moeite hoeven doen en dus niet te veel kracht gebruiken. Toch moet er zo nu en dan iets aan het huis gebeuren en dan moet je toch echt gaan klussen. Daarvoor willen wij de ideale schroevendraaier ontwerpen. Het werd al snel duidelijk dat het ene criterium niet zo belangrijk is als de andere. Wij hebben dus gewerkt met verschillende wegingsfactoren. De kracht en de snelheid hebben wij het
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meest laten meewegen, een wegingsfactor 3. Daarna komen stabiliteit, prijs en gebruiksvriendelijkheid, een wegingsfactor 2. De minst belangrijke criteria vonden wij de grootte, creativiteit, passend bij de doelgroep en realisatie. Dit waren wel de minst belangrijke, maar dat neemt niet weg dat ze zeker in onze beslissingen hebben meegewogen. Nadat we al onze ontwerpen aan een grondige analyse hebben onderworpen, hebben we voor de touwboor gekozen. Dit is namelijk een behoorlijk snel ontwerp (dit was voor ons een van de belangrijkste eisen) en vrij goedkoop. Bovendien kwam de touwboor bij onze test-tabel er het beste uit....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online