7.5 - goed vast te houden te zijn. Hiermee haalden we wel...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7.5 Om te kijken of onze verbeterde touwboor echt beter was dan de originele handboor, hebben wij deze ook weer getest. Niet alle tests hebben we opnieuw uitgevoerd, aangezien sommige niet van toepassing waren op ons ontwerp. We begonnen met de snelheidstest, voor ons eigenlijk de belangrijkste. Bij de eerste proeven met de normale schroevendraaier, hadden we een gemiddelde tijd van 6,56 seconden met een standaard deviatie van 0,26 seconden. Dat zou onze Schraubinator moeten kunnen overtreffen. Met de accuboormachine deden we gemiddeld 1,14 seconden over elke schroef met een standaard deviatie van 0,15 seconden. Als we daar onder zouden zitten, zou het helemaal geweldig zijn! Onze touwboor hebben we twee keer getest met verschillende soorten touw. Eerst met visdraad (wat we oorspronkelijk hadden bedacht). Dit bleek echter vrij snel te breken en niet
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: goed vast te houden te zijn. Hiermee haalden we wel al een gemiddelde van 1,25 seconden! We hebben het visdraad toen vervangen door vliegertouw, wat veel beter ging. Met een gemiddelde van 0,81 seconden waren we enorm tevreden met de snelheid. Helaas hebben we niet kunnen meten met de Tachometer, omdat onze Schraubinator niet precies recht was uitgelijnd. Een puntje van verbetering dus! Nog even alle resultaten op een rijtje: Meting 1 2 3 4 5 gemiddelde standaard deviatie Tijd per schroef (in s) Accuboormachine 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 1,14 0,15 Tijd per schroef (in s) Handboor 6,2 6,5 6,8 6,4 6,9 6,56 0,26 Tijd per schroef (in s) Visdraad Schraubinator 1,27 1,05 1,25 1,02 1,68 1,25 0,24 Tijd per schroef (in s) Vliegertouw Schraubinator 0,88 0,92 0,62 0,76 0,86 0,81 0,11...
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online