Alle soorten boren - broekzak en is dus handig om mee te...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Touwboor Door aan het touwtje te trekken wordt er een moment geleverd rond de schroefas, hierdoor wordt de schroef in het materiaal gedraaid. Het kogellager zorgt ervoor dat de hand niet mee hoeft te draaien. Pompboor Door met een soort pomp over een trapeziumschroefdraad heen te gaan, gaat de as roteren. Het kogellager wordt gebruikt om de hand niet mee te laten draaien. Ratelboor Door een ratel op de schroevendraaier wordt het moment groter en de beweging wordt meer continu doordat je niet steeds over hoeft te pakken. “Veerboor” De kracht sla je op met een veer, door het blokje omhoog te schuiven en te klemmen. Als je het klemmetje er vanaf haalt, zal het blokje naar beneden schuiven. Omdat dit deel van de schroevendraaier trapeziumschroefdraad bevat, zal de boor gaan roteren (het blokje houd je vast). T-pocket! De t pocket is in ons hoofd opgekomen door zijn formaat. Deze zeer kleine boor pas in je
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: broekzak en is dus handig om mee te nemen. Verder heeft de T-pocket een brede bovenkant om de arm en grip te vergroten. Molenboor Aan deze schroevendraaier is een vismolen bevestigd om het moment en de snelheid te vergroten. Bovendien heeft dit ontwerp het voordeel dat de Molenboor net zo snel een schroef weer uit kan halen. Vliegwiel Het sterke van deze schroevendraaier is de enorme arm, terwijl de boor nog in balans is. Er wordt aan de arm gedraaid en met de andere arm vastgehouden op de kogellager. Zwengel boor I Deze boor heeft een vergrootte arm. Dit is simpel te maken, maar instabiel, traag en ineffici├źnt. Zwengelboor II Hierbij wordt de arm vergroot en de stabiliteit wordt beter gewaarborgd doordat de kracht van boven op de zwendelboor gedrukt wordt....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online