{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Harris profiel - Wee gfact or 3 1 2 3 1 1 2 1 2 Gebr Snelh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Wee gfact or: 3 1 2 3 1 1 2 1 2 Gebr Snelh Groo Stabi Krac Creat Doelg Reali uiksv Prijs eid tte liteit ht iviteit roep satie riend elijk Zwengelboor 0 0 1 1 0 0 1 3 -2 -2 1 Naa Nr. m 1 Totaal 0 0 2 4 2 2 1 2 10 2 Pompboor 1 3 1 1 1 2 -1 -3 -1 -1 1 1 1 2 1 1 1 2 8 3 Touwboor 2 6 2 2 1 2 1 3 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 20 4 Kurkenduwer 1 3 0 0 -1 -2 2 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 5 2 6 -1 -1 1 2 2 6 1 1 1 1 -1 -2 1 1 2 4 18 1 3 1 1 2 4 2 6 2 2 0 0 -1 -2 -2 -2 2 4 16 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 -1 -2 1 1 1 2 8 6 7 Vliegwiel Kracht opslaan met veer Vishengel molen 8 Ratel -1 -3 1 1 0 0 2 6 0 0 1 1 2 4 1 1 0 0 10 9 Zwengelboor 2 0 0 1 1 0 0 1 3 -2 -2 0 0 2 4 2 2 1 2 10 10 T-Pocket -1 -3 2 2 -1 -2 -2 -6 -2 -2 0 0 2 4 2 2 0 0 -5 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online