Wie zijn wij - Wie zijn wij? Wij zijn groep 18! De...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wie zijn wij? Wij zijn groep 18! De gezelligste en beste groep van allemaal! Want naast een geweldig project in elkaar zetten, lunchen wij ook samen! Nu even een voorstelrondje van ons geweldige team, Groepje 18 for the win! Jasper Sprokkereef Oftewel, Jasp-man, want dat dat zou zijn superhelden naam zijn. Jasper zit in real-life vaak bij de scouting, zijn liefde en zijn leven. Daar is hij dan ook blij lid van in zijn eigen dorpje Heemstede. Zijn VWO-diploma was wel even schrikken, maar tegelijkertijd ook zijn beste prestatie ooit. Vooral aangezien hij zijn veterstrikdiploma aan zijn neus voorbij zag gaan. Wat je misschien niet had verwacht (wij ook niet) is dat Jasper vroeger op het badmintonveld stond te zweten. Dat is Jasper Maarten Sprokkereef in de notendop. “Is het kapot? Nieuwe kopen!” Safak Dinc Onze voetbalfan en bad-boy Safak mag zeker niet ontbreken in de groep. Al op de middelbare school heeft hij in zijn school met wat andere ingebroken, alle fietsen en fietsenrekken op het dak gegooid en de school met eieren bekogeld. Toch is deze studentikoze-student (nog) geen lid in Delft. Bovendien is hij ook erg slim, zelfs als hij het verkeerde hoofdstuk leert, is het voor hem nog
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Page1 / 2

Wie zijn wij - Wie zijn wij? Wij zijn groep 18! De...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online