6.1 tm 6.4 deels - y gevolgd wordt Maak indien nodig...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6.1 Beschrijf aan de hand van Figuur 6.1 het werkingsprincipe van het klemmechanisme van de boorkop. Tip: Bestudeer ‘Tentamenstof wrijving’ en ‘Tentamenstof mechanische versterkers De boorkop is hol, hierin zitten 3 staafjes die schuin tegenelkaar naar voren zijn gericht. Met een bedieningsring met schroefdraad worden 3 schuinstaande klauwen naar voren en naar elkaar toegedreven, waardoor ze het bitje vastklemmen. De helling van het schroefdraad zorgt ervoor dat je een hele grote kracht uit kunt oefenen en dat hij door wrijving vast blijft. Door de gigantische normaalkracht is de wrijving groot genoeg om het bitje in te klemmen. 6.2 Met behulp van Figuur 6.1 kan de bewegingsketen voor het aandraaien van de boorkop worden afgeleid. Geef deze weer in een blokschema, waarbij de verdraaiing van de bedieningsring van de boorkop ( φ ) als onafhankelijk ingangssignaal wordt gekozen, en waarin de omzetting van deze verdraaiing naar de afstand tussen de klauw en de hartlijn van de boorkop (
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y ) gevolgd wordt. Maak indien nodig gebruik van de overige symbolen die zijn weergegeven in Figuur 6.1. Tip: Bestudeer ‘Tentamenstof Blokschema’s’ en de film over Blokschema’s op Blackboard (map week 2). Bewegingsketen 6.3 Met een blokschema/ketenstructuur is het hele systeem overzichtelijk. Daarnaast worden de deelprocessen ook duidelijk aangegeven. Hierdoor kunnen de deelsystemen ook beter worden beschouwd. 6.4 Analyseer het evenwicht van één klauw om de omzetting te bepalen van de kracht tussen de boor en de klauw ( F y ) naar de kracht tussen de bedieningsring en de klauw in zijn translatierichting ( F x ). Maak daarbij gebruik van een assenstelsel waarbij de x-as as evenwijdig loopt aan translatierichting van de klauw (zie Figuur 6.1). Let op: in deze opgave verwaarlozen we de aanwezigheid van wrijving. Tip: Bestudeer ‘Tentamenstof notatie en evenwicht’ en de film over Evenwicht (zie Blackboard map week 2)....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online