dropboxspul 6.1,6.2,6.3 - worden afgeleid Geef deze weer in...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6.1 Beschrijf aan de hand van Figuur 6.1 het werkingsprincipe van het klemmechanisme van de boorkop. Tip: Bestudeer ‘Tentamenstof wrijving’ en ‘Tentamenstof mechanische versterkers De boorkop is hol, hierin zitten 3 staafjes die schuin tegenelkaar naar voren zijn gericht. Met een bedieningsring met schroefdraad worden 3 schuinstaande klauwen naar voren en naar elkaar toegedreven, waardoor ze het bitje vastklemmen. Het is staat op staal waardoor er niet veel wrijving is, maar daar door de gigantische normaalkracht is de wrijving groot genoeg om het bitje in te klemmen. 6.2 Met behulp van Figuur 6.1 kan de bewegingsketen voor het aandraaien van de boorkop
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: worden afgeleid. Geef deze weer in een blokschema, waarbij de verdraaiing van de bedieningsring van de boorkop ( φ ) als onafhankelijk ingangssignaal wordt gekozen, en waarin de omzetting van deze verdraaiing naar de afstand tussen de klauw en de hartlijn van de boorkop ( y ) gevolgd wordt. Maak indien nodig gebruik van de overige symbolen die zijn weergegeven in Figuur 6.1. Tip: Bestudeer ‘Tentamenstof Blokschema’s’ en de film over Blokschema’s op Blackboard (map week 2). Bewegingsketen 6.3 Met een blokschema is het hele systeem overzichtelijk. Met de ketenstructuur...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online