5.16 is nu wel klaar - 5.16 Er zijn verschillende soorten...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5.16 Er zijn verschillende soorten handboorwerktuigen, enkele daarvan zijn: De fretboor, de booromslag, de handboor met overbrenging en de handboor met pompbeweging. De fretboor bestaat uit een ijzeren stift of pen, met een kegelvormige schroefdraad op het einde. Dit is te vergelijken met een houtschroef. De booromslag, ook wel de slingerboor genoemd is een handboormachine die geen overbrenging kent. Bij elke omwenteling van de slinger gaat de boor een keer rond. Bij de handboor met overbrenging wordt er een overbrenging toegepast waardoor er minder kracht op de boor nodig is maar de snelheid(frequentie) van de kracht groter moet zijn. Bij de handboor met pompbeweging wordt het boortje gedraaid door een pompbeweging. Hierbij draait het boortje sneller maar kan er niet zoveel kracht mee gezet worden 5.16 Zoekplan [score: 1] Onzezoekvraag was: Minimaal 3 handaangedreven boor- of schoefwertuigen De aspecten van onze zoekvraag waren (minimaal 2): Werking, hand Google [score: 2] Gezochtnaarwelkdocume nttype? Encyclopisch document Onze zoektermen waren (aspecten, synoniemen, Booleaanse operatoren): “Handboren” We hebben de volgende...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

5.16 is nu wel klaar - 5.16 Er zijn verschillende soorten...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online