{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5.16 niet klaar - Zoekplan[score 1 Onze zoekvraag was De...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5.16 Er zijn verschillende soorten handboorwerktuigen, enkele daarvan zijn: De fretboor, de booromslag, de handboor met overbrenging en de handboor met pompbeweging. De fretboor bestaat uit een ijzeren stift of pen, met een kegelvormige schroefdraad op het einde. Dit is te vergelijken met een houtschroef. De booromslag, ook wel de slingerboor genoemd is een handboormachine die geen overbrenging kent. Bij elke omwenteling van de slinger gaat de boor een keer rond. Bij de handboor met overbrenging wordt er een overbrenging toegepast waardoor er minder kracht op de boor nodig is maar de snelheid(frequentie) van de kracht groter moet zijn. Bij de handboor met pompbeweging wordt het boortje gedraaid door een pompbeweging. Hierbij draait het boortje sneller maar kan er niet zoveel kracht mee gezet worden
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zoekplan [score: 1] Onze zoekvraag was: De aspecten van onze zoekvraag waren (minimaal 2): Google [score: 2] Gezocht naar welk documenttype? Onze zoektermen waren (aspecten, synoniemen, Booleaanse operatoren): We hebben de volgende publicatie(s) gevonden (minimaal 2; volledige referenties): [email protected] [score: 2] Gezocht naar welk documenttype? Onze zoektermen waren (aspecten, synoniemen, Booleaanse operatoren): We hebben de volgende publicatie(s) gevonden (minimaal 2; volledige referenties): Scopus [score: 2] Gezocht naar welk documenttype? Onze zoektermen waren (aspecten, synoniemen, Booleaanse operatoren): We hebben de volgende publicatie(s) gevonden (minimaal 2; volledige referenties): [score: 4] Beschrijving eisen handboorwerktuigen Tip: geef ook hier de verwijzing naar de referenties...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

5.16 niet klaar - Zoekplan[score 1 Onze zoekvraag was De...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online