{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Totaal bestand opgave 5 - Project 1 2011 Werkbladen Het is...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Project 1 2011 Werkbladen Het is in dit project niet de bedoeling een compleet verslag te maken. Dat komt in volgende projecten en voornamelijk in het tweede jaar aan de orde. Voor dit project wordt de beantwoording van de vragen op deze Werkbladen verlangd. De verschillende deelopgaven dienen apart te worden ingeleverd via door de werkbladen uit te printen en in te leveren in de speciale box bij het secretariaat van de vakgroep Biomechanical Engineering (bouwdeel 8c, eerste verdieping). LET OP: dat je ook altijd het blad toevoegt, waar jullie groepsnummer, namen en studentnummers in staan. Groepnummer: 18 Wb18 Namen Studienummers - Martin Everling - Nathan Looye - Safak Dinc - Jasper Sprokkereef - Julius Prins - Elsbeth Wijburg - Bas Planken - 4093410 - 4175255 - 4160355 - 4156684 - 4172167 - 4141458 - 4173325 De kleine lettertjes: Werk netjes en duidelijk. Alles wat niet goed zichtbaar of leesbaar is wordt fout gerekend. Vergeet niet de eenheid achter elke uitkomst te vermelden en werk waar mogelijk in SI-eenheden. Geef de antwoorden in de aangegeven kaders of tabellen. Gebruik kleur waar mogelijk (bijvoorbeeld alle tekstantwoorden in donkerblauw, aangrijpingspunten en krachten/momenten in rood, etc.). Vervang bij keuzevragen de open vierkantjes door gevulde of aangekruiste vierkantjes. De ruimte die door de kaders bij de verschillende deelopgaven is aangegeven mag naar behoefte worden vergoot of verkleind (bij voorkeur alleen in verticale richting). Scheefgedrukte tekst tussen haakjes ( zoals deze vier woorden ) mag verwijderd worden. Bij sommige deelvragen is een antwoordsuggestie gegeven, bijvoorbeeld een tabel met een aantal rijen en kolommen waarvan een aantal cellen is ingevuld. Het aantal rijen en kolommen dient slechts ter illustratie en mag/moet naar eigen inzicht veranderd worden. De gegeven tabel mag ook geheel worden vervangen. Het is steeds mogelijk om naast het antwoord toelichting te verstrekken. Maak hiertoe steeds een ééncellige tabel en begin de tekst met het woord Toelichting. Deze toelichting kan de beoordeling beïnvloeden (in principe zowel positief als negatief). Verdeel tabellen en figuren niet over verschillende bladzijden. Het is geen bezwaar als hierdoor lege vlakken onderaan de voorgaande bladzijde ontstaan. Het is geen probleem als het aantal bladzijden verandert door het aanpassen van kolommen of anderszins. Ook de opmaak van bladzijden of tabellen mag worden aangepast, maar esthetische aanpassing zijn niet nodig. Zorg voor een rustige en functionele lay-out. Verander de volgorde van de deelvragen niet. Bij sommige deelvragen wordt een beschrijving gevraagd. Doorgaans is een maximum gesteld aan het aantal woorden, bijvoorbeeld: ( max. ca. 100 woorden ). Dit betekent dat bv. 108 woorden nog mag, maar ook dat een antwoord van bv. 26 woorden in principe acceptabel is.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}