3.12 - is de koppel door de rotatie van de boor echter...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.12 Situatie III [score: 2] Voorwaarde (formule) {M = 0(gegeven), Fboor ≠ 0}==> =0 Er is dus geen momentarm. [score: 2] Nadeel situatie ( max. ca. 60 woorden ): Uit de formule is af te leiden dat er geen momentarm is. Als de boor wordt aangezet
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: is de koppel door de rotatie van de boor echter moeilijker compenseerbaar door het gebrek aan een arm. De gebruiker zal dus meer kracht moeten leveren....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online