3.12 - is de koppel door de rotatie van de boor echter...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.12 Situatie III [score: 2] Voorwaarde (formule) {M = 0(gegeven), Fboor ≠ 0}==> =0 Er is dus geen momentarm. [score: 2] Nadeel situatie ( max. ca. 60 woorden ): Uit de formule is af te leiden dat er geen momentarm is. Als de boor wordt aangezet
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: is de koppel door de rotatie van de boor echter moeilijker compenseerbaar door het gebrek aan een arm. De gebruiker zal dus meer kracht moeten leveren....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online