opg 3 groepje 3 ftw - Project 1 2011 Werkbladen Het is in...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Project 1 2011 Werkbladen Het is in dit project niet de bedoeling een compleet verslag te maken. Dat komt in volgende projecten en voornamelijk in het tweede jaar aan de orde. Voor dit project wordt de beantwoording van de vragen op deze Werkbladen verlangd. De verschillende deelopgaven dienen apart te worden ingeleverd via door de werkbladen uit te printen en in te leveren in de speciale box bij het secretariaat van de vakgroep Biomechanical Engineering (bouwdeel 8c, eerste verdieping). LET OP: dat je ook altijd het blad toevoegt, waar jullie groepsnummer, namen en studentnummers in staan. Groepnummer: Wb. . Namen Studienummers - - - De kleine lettertjes: Werk netjes en duidelijk. Alles wat niet goed zichtbaar of leesbaar is wordt fout gerekend. Vergeet niet de eenheid achter elke uitkomst te vermelden en werk waar mogelijk in SI-eenheden. Geef de antwoorden in de aangegeven kaders of tabellen. Gebruik kleur waar mogelijk (bijvoorbeeld alle tekstantwoorden in donkerblauw, aangrijpingspunten en krachten/momenten in rood, etc.). Vervang bij keuzevragen de open vierkantjes door gevulde of aangekruiste vierkantjes. De ruimte die door de kaders bij de verschillende deelopgaven is aangegeven mag naar behoefte worden vergoot of verkleind (bij voorkeur alleen in verticale richting). Scheefgedrukte tekst tussen haakjes ( zoals deze vier woorden ) mag verwijderd worden. Bij sommige deelvragen is een antwoordsuggestie gegeven, bijvoorbeeld een tabel met een aantal rijen en
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Page1 / 8

opg 3 groepje 3 ftw - Project 1 2011 Werkbladen Het is in...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online