opg 3.6 - een kracht nodig in tegenstelde richting van het...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.6 [score: 3] Veranderingen: - de belasting in de pols is zwaarder geworden. Dit komt omdat er een draaing(moment) ontstaat in de boor en dat moment moet worden doorgegeven aan de schroef en niet aan de accuboormachine. Om dit te laten gebeuren is er
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: een kracht nodig in tegenstelde richting van het moment van de boor. [score: 4] Comfortable polsbelasting (max. ca. 60 woorden): Tuijthof en Herder, Project 1 2011 Werkbladen 1...
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online