opg 3.13 - werken. Bij een schroevendraaier moet men meer...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.13 [score: 2] M gebruiker = formule [score: 3] Nut boormachine (max. ca. 60 woorden) : Het voordeel van een boormachine is het feit dat je door de grote afstand tussen het handvat (waar je pols kracht op levert) en de hartlijn weinig kracht hoeft te leveren om het moment dat de boorkop levert tegen te
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: werken. Bij een schroevendraaier moet men meer kracht leveren, aangezien de afstand tussen de hartlijn van de schroefkop en het aangrijpingspunt van de kracht die je pols levert aanzienlijk kleiner is....
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Mic during the Spring '11 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Ask a homework question - tutors are online