Presentations_BL - 4 Mergenbayev Daniyar Zhanseitov...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Presentations (14 th  and 15 th  weeks) Section #3 Group # Students’ Name Topic Date 1 Alibayev Iskander Beikenova Ainur Ibragimova Merey Seitov Nurbek Shaikhyslamov  Miras Tolemissov Adlet 2 Smailova Alma  Ospanova Aida Lapina Olya Kochetkova  Yekaterina Nenashev Kirill  Tsoy Darya Korolev Matvey  Consumer  protection 3 Rysbekova Kuralay  Syzdykova Diana Mussagul Marzhan Arnkhanova Damira 4 Valiyeva Zarina Chekhranova  Marina Mammadov Timur Morozova Xeniya Tleuberlina Aidana Sapasheva Alina 5 Andriyenko Arina Vilessova Anna Bektureyova Laura Ordabayeva Zhanel Marriage contract
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Karsakbayeva  Saniya Section #4 Group # Students’ Name Topic Date 1 Medetbek Aldiyar Rakhmetova Zhanar Akhmetbekova  Sandugash Seitkaziyeva Nazerke Kuanshaliyeva  Meruyert  2 Begaidarov Arsen Birimzhan Sayan Issembayeva Zhuldyz Uterzhanova Aizhan Tanirbergenova  Dariga Barlybayeva Nurgul 3 Makina Aiganym Slet Jana Assylkhanova Dinara  (group 3) Temnaya Leila Manbetova Gaukhar
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 Mergenbayev Daniyar Zhanseitov Nursultan Tursunov Orynbay Sergazinov Yernat Gulnara Babazhanova Section #5 Group # Students’ Name Topic Date 1 Shalabekova Bakyt Kuanysheva Meruyert Satayev Maxat Utegenov Temur Zharkimbekova Aigerim Law of the Republic of Kazakhstan “On protection of Consumer Rights” 2 Aitzhanov Meirzhan Baltabay Madi Aitmagambetova Aisha Togusbayev Baurzhan Uzak Adil 3 Yermagambetov Damir Bodykov Zhiger Turusheva Danagul Zufarova Karina Makhanova Suyunysh 4 Naizabay Anar Kalbergenova Aizat Shadiyeva Assel Ismakhanbetova Nurshat 5 Zaloznaya Mariya Muratova Karina Smanova Aigerim Asmiyeva Shamshinur Pakhomov Dmitriy Yerdikalikova Aizhan (group 4) 4 Shokibayeva Assel Baimurzina Karlygash Yelekenova Aina Mubarakshina Karina Pryanishnikova Nadezhda Kalidoldina Zhansaya...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Presentations_BL - 4 Mergenbayev Daniyar Zhanseitov...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online