All Things Bright and Beautiful (TAGALOG VERSION).pdf - All...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

All Things Bright and Beautiful( Lahat ng Bagay ay Maaliwalas at Maganda )Isinalin ni: Ma. Suzeth De Gracia PacisLahat ng bagay ay maaliwalas at maganda,Lahat ng nilikha ay mahalaga,Lahat ng bagay ay kamangha-mangha,Ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat.Bawat bulaklak na namumukadkad,Bawat ibong humuhuni,Nilikha niya ang makinang nilang kulay,Nilikha niya ang maninipis nilang pakpak.Ang lilang ulunan ng bundok,Ang pag-agos ng ilog,Ang dapit hapon at ang umaga,Na siyang nagbibigay liwanag sa kalangitanAng simoy ng malamig na hangin,Ang maaliwalas na sikat ng araw,
End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Rosa Maria T. Pineda MA.
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture